Ara
Ara

Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

OĞUZ BENLİOĞLU AKADEMİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (“OBA” ya da ‘‘Şirket’’) olarak internet sitesi, mobil veya dijital uygulamalarla, telefon/mobil/internet kanalıyla yapılan müşteri görüşmeleriyle, Şirketimiz’e yapılan yazılı ve dijital başvurularla, elektronik, sözlü veya yazılı yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Şirketimizin müşterilerine yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla KVK mevzuatından kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemleri, İşlenme Amaçları ve Hukuka Uygunluk Sebepleri
Aşağıdaki belirtilen kişisel verileriniz (“kişisel verileriniz”) Şirketimiz tarafından internet sitesi, mobil veya dijital uygulamalarla, telefon/mobil/internet kanalıyla yapılan müşteri görüşmeleriyle, Şirketimize yapılan yazılı ve dijital başvurularla, elektronik, sözlü veya fiziki yollarla aşağıdaki amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK’nın ilkeleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Tarafınıza ait;
Kimlik Bilgileriniz (İsim Soyisim, TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi)
İletişim Bilgileriniz (Telefon Numarası, E-posta Adresi),
Adres Bilgileriniz,
Finansal Bilgileriniz (Ödeme Yaptığınız Banka Hesap Bilgileri),
İşlem Güvenliği Bilgileriniz (IP adresi bilgileri)
aşağıda belirtilen amaçlarla ve ilgili olduğu kanuni veri işleme şartına (“hukuki neden”) dayalı olarak işlenebilecektir:

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız:
Üyelik ve hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve müşteri üyelik hesaplarının işletilmesi,
İşlem gerçekleştiren müşterilerin kimliğinin teyit edilmesi,
Hesap açılışı esnasında kontak kişi belirlenmesi,
Kullanıcı bilgilerinin kaydı ve güncellenmesi,
Müşteri veri tabanı oluşturulması,
Müşteri hesaplarına izinsiz girişlerin önlenmesi,
Finansal işlemlerin takibi,
Müşteri destek hizmetinin sağlanması,
Müşterilerin gerçekleştirdiği işlemlerin denetimi,
İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi,

amaçlarıyla, kanunlarda açıkça öngörülme (KVKK md. 5/2-a); bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md. 5/2-c); veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f) hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca açık rıza aranmaksızın kişisel verileri işlemenin şartları sayılmıştır. Bu şartlardan bazıları yukarıda sıraladığımız;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlardır.

Bu sebeple vereceğiniz;
Kimlik Bilgileriniz (İsim Soyisim, TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi)
İletişim Bilgileriniz (Telefon Numarası, E-posta Adresi),
Finansal Bilgileriniz (Ödeme Yaptığınız Banka Hesap Bilgileri) 

şeklindeki kişisel veriler ilgili mevzuat gereği Şirketimiz tarafından açık rıza aranmaksızın işlenmesi gereken kişisel verilerdir. Dolayısıyla yukarıda belirttiğimiz bu kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili müşterilerimizden açık rıza beyanı almadığımızı hatırlatmak isteriz.

Ancak yukarıda sayılan ilgili kanun maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerin sağlanması adına zorunlu olmayan;
İletişim Bilgileriniz (Telefon Numarası, E-posta Adresi),
İşlem Güvenliği Bilgileriniz (IP adresi bilgileri)
açık rızanızı vermeniz halinde sizlerle iletişime geçilerek hizmetlerimize ilişkin haberlere, bilgilere ve güncellemelere, tekliflerimize ve özel etkinliklerle ilgili ve ilginizi çekebilecek diğer pazarlama unsurlarını gönderme, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilme, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilme, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirme ve çeşitlendirme amaçlarıyla açık rızanıza (KVKK md. 5/1) dayanılarak işlenmektedir.

Her durumda bizlerden ileti almayı reddetme hakkınızı kullanabileceğinizi sizlere hatırlatırız.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz’e ait web sitesi ve bu web sitesi üzerindeki kayıt olma/hesap oluşturma elektronik formları, çağrı merkezleri ve e-mail üzerinden elektronik, sözlü ve yazılı ortamda toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
Ödemelerinizi, şirketimize ödeme alt yapısı sağlayan İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (iyzico) üzerinden gerçekleştirmeniz halinde ödeme yapabilmek adına paylaştığınız kişisel verileriniz iyzico tarafından işlenmekte ve korunmaktadır. Ödemelerinizin iyzico üzerinden sağlıklı bir şekilde yapılması adına gerek duyulması halinde bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md. 5/2-c) hukuki sebebine dayanılarak sadece yukarıda sıralanan kişisel verileriz tarafımızca iyzico ile paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası
Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz, aramızda sözleşme imzalanmış olmasının söz konusu olduğu hallerde sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza edilir. Sözleşmesel ilişki dışında işlenen kişisel verileriniz ise işleme amacının gerekli kıldığı makul süreler boyunca işlenecektir. Bununla birlikte, her halükârda, ilgili işleme süreci kapsamında kişisel verilerinizin muhafazasına ilişkin yasal düzenlemelerle öngörülen saklama sürelerinin bulunması durumunda, söz konusu süreler boyunca verilerinizin silinemeyeceğinin altını çizmek isteriz.

Kişisel verileriniz, ilgili yasal düzenlemede öngörülen veya işlendiği amaç için gerekli olan sürenin sona ermesi halinde veya sizlerin silme taleplerinin olumlu sonuçlanması durumunda, Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 
Şirketimizin fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve KVK Kurulunu söz konusu durumdan haberdar olduktan sonra 72 saat içinde bilgilendirir.

5. Bilgi Edinme Hakkınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin (i) işlenip işlenmediğini öğrenme (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme (iv) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme (v) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme (vi) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme (vii) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

KVKK kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde başvurularınızı tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimizin info@oguzbenlioglu.com adresine KVKK’nın 13.maddesi ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in başvuru usulünü düzenleyen 5.maddesine uygun şekilde iletebilirsiniz.

Şirketimiz, usulüne uygun olan başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebiniz kabul edilecek veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilecek olup, cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. 

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler siz müşterilere bildirilecektir.